Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Child protection services – Reflections on reunification

VIDEO: Kjersti Sandanger gives a presentation about the Child Protection Services’ own reflections on reunification.

Kjersti Sandanger is a leader of the Sola Municipality Child Protection Services and board member of NOBO – Norsk barnevernlederorganisasjon.

The video is in Norwegian.


Etter flere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen de siste årene står barneverntjenesten i Norge overfor flere dilemmaer knyttet til gjenforeningsformålet etter omsorgsovertakelser. Blant annet innebærer dette utfordrende vurderinger knyttet til biologisk families rett til samvær og avveininger mot hensynet til barnets beste. Hvordan reflekterer barneverntjenesten selv over disse dilemmaene og hva påvirker beslutningene som tas? I dette foredraget vil Kjersti Sandanger belyse flere komplekse problemstillinger tjenesten står overfor knyttet til gjenforeningsmålsettingen og reiser to grunnleggende, reflekterende spørsmål: gjør vi det vi kan, og for hvem?

Kjersti Sandanger er barnevernleder i Sola kommune og styremedlem i NOBO – Norsk barnevernlederorganisasjon.

Comments are closed.