Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Om oss (Norsk)

Centre for Research on Discretion and Paternalism er et internasjonalt forskningssenter ved Universitetet i Bergen.

Senteret åpnet 25. august 2017, som et kraftsentrum i europeisk forskning på barnevern, barns rettigheter, beslutningstaking og maktbruk i velferdsstaten.

Vi adresserer et av kjernespørsmålene innenfor samfunnsvitenskapen, nemlig relasjonen mellom stat og individ. Gjennom ulike prosjekter undersøkes offentlig skjønnsutøvelse, myndighetenes bruk av makt overfor innbyggerne og hvordan slike inngrep legitimeres.

Senteret hører til ved Institutt for politikk og forvaltning. Forskningen er forankret i den statsvitenskapelige tradisjonen ved instituttet, men forsøker også å krysse disiplingrensene ved å bringe inn innsikter fra blant annet rettsvitenskap, sosiologi, filosofi og psykologi.

Senteret utgjør et internasjonalt ledende fagmiljø, med forskere fra ulike land og disipliner. Vi samarbeider også med andre fagmiljø i Bergen, blant annet Centre for Law & Social Transformation (CMI/UiB), Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality (NHH) og forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd (HVL). I tillegg er det et utstrakt samarbeid med forskere i Europa, USA, New Zealand og Australia.

Forskning

Senteret leder flere store internasjonale forskningsprosjekter: “Discretion and the Child’s Best Interest in Child Protection” (Det europeiske forskningsrådet), “The Acceptability of Child Protection Interventions” (Norges Forskningsråd), “Legitimacy Challenges for Children’s Rights and the Child Protection System” (Norges Forskningsråd), og “Children’s Right to Participation” (Norges Forskningsråd). I tillegg er våre forskere engasjert i flere andre større og mindre prosjekter.

Formidling

Å formidle forskningsbasert kunnskap om barnevern, barns rettigheter, velferdsstaten, skjønnsutøvelse og statlig maktbruk er en viktig del av senterets aktivitet. Våre forskere deltar jevnlig som foredragsholdere og intervjuobjekter i media. I tillegg formidles nyheter og forskningsresultater på våre egne nettsider, på Universitetet i Bergens nettsider, gjennom et månedlig nyhetsbrev og fra vår twitterkonto.

Undervisning

En rekke doktorgradsstudenter er tilknyttet senteret, og vi er også involvert i utdanningen av masterstudenter ved Institutt for politikk og forvaltning. Fra våren 2019 arrangeres undervisningsemnet “Skjønn og paternalisme”. Emnet er åpent for studenter på masternivå fra ulike utdanningsretninger.