Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Practical law in child welfare studies- experience from Western Norway University of Applied Sciences 

Our “Breakfast Seminar for practitioners” (Barnevernfrokost) is a video seminar which aims to communicate important research to professionals and students on the topic of child welfare and protection. While the webinar is originally conducted in Norwegian, this article presents a summary of the content both in Norwegian and English. 

Video: Lawyer and university lecturer Karen Reimers, from the Institute for Welfare and Participation of the Western Norway University of Applied Sciences in Bergen, Norway, gave a presentation titled “Practical law in the child welfare studies – experiences from the Western Norway University of Applied Sciences.” 

The Child Welfare Services’ workers must follow a number of legal obligations in their work, a field that is also an integral part of their studies. Last year, almost half of the master’s students in child welfare and social work across Norway failed their national exams. On the other hand, at the Western Norway University of Applied Sciences, all students passed.  

In our latest Barnevernfrokost, we discussed about the importance of legal training and education in child welfare studies in Norway. Assistant professor and lawyer Karen Reimers is a teacher of the course “Legal Application in Child Welfare Work” at Western Norway University of Applied Sciences. In this edition of the Barnevernfrokost, Karen Reimers talked about training in the field of legal methods, and what can be expected of the legal competence of future child welfare workers. This seminar is tackling a highly relevant topic, especially for students, teachers, and workers in the child protection service. 


Video: Advokat og universitetslektor Karen Reimers, fra Institutt for velferd og deltakelse ved Høgskolen på Vestlandet i Bergen, holdt en presentasjon med tittelen «Praktisk juss i barnevernstudiene – erfaringer fra Yrkeshøgskolen på Vestlandet Vitenskaper.” 

Barnevernsarbeidere må følge en rekke juridiske forpliktelser i sitt arbeid, et felt som også er en integrert del av studiene deres. I fjor strøk nesten halvparten av masterstudentene i barnevern og barnevernsarbeid over hele Norge på eksamenene sine, men ved Høgskolen på Vestlandet besto alle studentene. 

På vårt siste Barnevernfrokost snakket vi om viktigheten av juridisk opplæring og utdanning innen barnevernsstudier i Norge. Høyskolelektor og jurist Karen Reimers er lærer for kurset “Juridisk anvendelse i barnevernsarbeid!” ved Høgskolen på Vestlandet. I denne utgaven av Barnevernfrokost snakket Karen Reimers om opplæring innen juridiske metoder, i tillegg til hva som kan forventes av den juridiske kompetansen til fremtidige barnevernsarbeidere. Dette seminaret tar opp et svært relevant tema, spesielt for de studentene, lærerne og arbeiderne i barnevernstjenesten. 

Comments are closed.