Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Helping parents after a care order – how the family counselling service is a supplement to the child protection system’s follow-up responsibility

Our “Breakfast Seminar for practitioners” (Barnevernfrokost) is a video seminar which aims to communicate important research to professionals and students on the topic of child welfare and protection. While the webinar is originally conducted in Norwegian, this article presents a summary of the content both in Norwegian and English.

Video: Clinical specialists Janne Vinkler Rasmussen and Heidi Susort from the Family Welfare Center (Familievernkontoret), gave a presentation titled: “Parental follow-up after taking over care in family care – a supplement to the child welfare service’s follow-up responsibility”

There are several reasons why parents should be followed up after taking over care. Parents often have an extensive need for help, and the need for help often increases after the children are placed. In addition, many children may worry about how their parents are doing and, as a result, have difficulty settling into the placement.

At our most recent Barnevernfrokost, we discussed the topic of parental follow-up after a care order. Clinical specialists Janne Vinkler Rasmussen and Heidi Susort (who also leads Familievernet’s expert group regarding this topic) from the Family Welfare Center (Familievernkontoret) provided insights into the background of the service, the literature, and the experiences of parents taking part in the service. Janne Vinkler Rasmussen and Heidi Susort are experts in the field of child welfare, providing help and assistance in cases of conflicts, or crises in the family, including in the need of parental follow-up after a care order. Despite the expressed need for such support, uptake remains low, emphasizing the ongoing challenge of raising awareness and accessibility. 


Video: Klinisk spesialister Janne Vinkler Rasmussen og Heidi Susort fra Familievernkontoret, holdt en presentasjon med tittelen: Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse i familievernet – et supplement til barneverntjenestens oppfølgingsansvar 

Det er flere grunner til at foreldre bør følges opp etter en omsorgsovertakelse. Foreldre har ofte omfattende behov for hjelp, og hjelpebehovene forsterkes ofte etter at barna blir plassert. I tillegg kan mange barn bekymre seg for hvordan foreldrene har det og som en følge av det ha vansker med å slå seg til ro med plasseringen. 

På vår siste Barnevernfrokost diskuterte vi temaet foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse. Klinisk spesialister Janne Vinkler Rasmussen og Heidi Susort (som også er leder for Familievernets spisskompetansemiljø på tematikken) fra Familievernkontoret ga innsikt i bakgrunnen for tjenesten, litteraturen og opplevelsene til foreldre som deltar i tjenesten. Janne Vinkler Rasmussen og Heidi Susort er eksperter innen barnevernet, og yter hjelp og bistand i saker av konflikter eller kriser i familien, herunder behov for foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse. Til tross for det uttrykte behovet for slik støtte, blir tjenesten lite brukt, noe som understreker den pågående utfordringen med å øke bevissthet og tilgjengelighet. 

Comments are closed.