Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Legal changes and shifts in Swedish social childcare – from reunification to stability for placed children

Video: Professor Pernilla Leviner held a presentation titled “Legal changes and shifts in Swedish social childcare – from reunification to stability for placed children”.

Rarely has Swedish social childcare been discussed as intensively as in the past three years. In the wake of a highly publicized tragic case involving a barely four-year-old girl who was killed by her parents after being placed with them since birth, a series of reforms have been implemented, and several political initiatives are under consideration. Collectively, these changes represent a shift from a clear emphasis on reunification between placed children and their biological parents to a stronger focus on children’s need for continuity and stability. Placements must be assessed to a greater extent and earlier, and there are strong indications that placements will become longer and more permanent. This, somewhat simplistically, goes in the opposite direction of the reforms that have been implemented in Norway in light of several judgments from the EU Court of Justice in recent years. The differences between Norway and Sweden are interesting considering the similarities our systems still have, and it revolves around the same overarching balance between children’s right to protection and individuals’ right to private and family life, both of which are regulated in both the UN Convention on the Rights of the Child and the European Convention.

In this lecture, Pernilla Leviner, professor of public law and director of the Center for Child Law at Stockholm University, attempts to describe the main features of the changes in the Swedish system and discuss the problems and challenges that the reforms may pose from a broad perspective, especially considering reforms carried out in Norway.

Pernilla Leviner works as a professor of public law with a particular focus on social law and child law (Stockholm University). She is responsible for family law research and education at the legal department, and as a researcher, she is affiliated with the Center for Child Law, where she serves as director and board member. The Center for Child Law is an interdisciplinary research platform focusing on legal issues related to children and children’s rights. Pernilla’s research interests lie in public law and family law – more specifically, child law and welfare law.


Video: Professor Pernilla Leviner holdt en presentasjon med tittel: “Juridiske endringer og forskyvninger i svensk sosial barneomsorg – fra gjenforening til stabilitet for plasserte barn”.

Sjelden har svensk sosial barneomsorg blitt diskutert så intensivt som de siste tre årene. I kjølvannet av en svært omtalt tragisk sak om en knapt fire år gammel jente som ble drept av foreldrene som hun hadde flyttet til etter å ha blitt plassert siden fødselen, har en rekke reformer blitt implementert og flere politiske initiativ er under utredning. Samlet sett representerer endringene et skifte fra en klar vektlegging av gjenforening mellom plasserte barn og deres biologiske foreldre til en sterkere vektlegging av barns behov for kontinuitet og stabilitet. Plasseringer må vurderes i større grad og tidligere, og mye tyder på at plasseringer vil bli lengre og mer varige. Dette, noe forenklet, går i stikk motsatt retning av de reformene som i lys av flere dommer fra EU-domstolen er gjennomført i Norge de siste årene. Forskjellene mellom Norge og Sverige er interessante med tanke på likhetene våre systemer fortsatt har og at det handler om den samme overordnede avveiningen mellom barns rett til beskyttelse og individers rett til privat- og familieliv, som begge er regulert i både FN-konvensjonen om barnets rettigheter og den europeiske konvensjonen.

I dette foredraget forsøker Pernilla Leviner, professor i offentlig rett og direktør ved Barnerettssenteret ved Stockholms universitet, å beskrive hovedtrekkene i endringene i det svenske systemet og å diskutere problemene og utfordringene som reformene kan føre til fra et overordnet perspektiv, ikke minst i lys av reformer som er gjennomført i Norge.

Pernilla Leviner jobber som professor i offentlig rett med særlig fokus på sosialrett og barnerett (Stockholms Universitet). Hun er fagansvarlig for familierettslig forskning og undervisning ved det juridiske institutt, og som forsker er hun tilknyttet Barnerettssenteret hvor hun er direktør og styremedlem. Barnerettssenteret er en tverrfaglig forskningsplattform med fokus på juridiske spørsmål knyttet til barn og barns rettigheter. Pernillas forskningsinteresser er innen offentlig rett og familierett – mer spesifikt barnerett og velferdsrett.

Comments are closed.