Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Informed Consent

Vil du delta i forskningsprosjektet
«Legitimacy Challenges»?

Vi inviterer deg til å være med i et forskningsprosjekt hvor formålet er å øke forståelsen av tillits- og legitimitetsutfordringer i det norske barnevernet.

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

 

Formål
I dette forskningsprosjektet vil vi finne ut mer om utfordringene barnevernet står ovenfor, og hva ulike former for kritikk betyr for norsk barnevernspraksis. Blant annet skal vi se på dommer fra den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og studere betydningen slike saker har for hvordan barnevernet jobber på nasjonalt og lokalt nivå. I undersøkelsen spør vi i korte trekk om dine erfaringer og tanker om hva dommene har betydd for hvordan du jobber og for arbeidet ved din tjeneste. Forskningen blir gjennomført ved forskningssenteret Centre for Research on Discretion and Paternalism, ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ansvarlig for forskningsprosjektet
Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet. Prosjektleder er Marit Skivenes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i dette prosjektet innebærer det at du svarer på et spørreskjema på nett. Antall spørsmål varierer noe etter hvilken målgruppe du hører til, men det er maksimalt 15 spørsmål, i tillegg til seks bakgrunnsspørsmål. Noen spørsmål kan du svare åpent på, mens andre har alternativ du kan velge mellom. Noen spørsmål er formulert som påstander. Undersøkelsen vil ta ca. 15 minutter.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Spørreundersøkelsen blir gjennomført ved bruk av verktøyet SurveyXact som Universitetet i Bergen har lisens på. Verktøyet ligger utenfor UiBs tjenere, men leverandøren har gode sikkerhetsrutiner. Vi behandler og oppbevarer all informasjon vi får som konfidensielt materiale. Vi overfører og lagrer dine svar i Universitetet i Bergen sin løsning for sikker tilgang til sensitive og konfidensielle personopplysninger, SAFE når spørreundersøkelsen er stengt. Dette er en svært sikker framgangsmåte, og informasjonen vil kun være tilgjengelig for prosjektansvarlig og prosjektets forskere. Alle dokumenter som ligger utenfor SAFE vil være anonymisert, og all personlig informasjon som kan knytte deg til opptaket vil bli oppbevart separat fra dine svar på undersøkelsen. Det vil være en teoretisk mulighet til å koble dine svar med din epostadresse dersom du har fått undersøkelsen tilsendt direkte til din epostadresse fra SurveyXact, men vi avkobler ditt svar fra kontaktinformasjon så snart undersøkelsen er lukket og analysene starter. Din kontaktinformasjon vil bli slettet når datainnsamlingen er ferdig gjennomført.

Funn fra denne forskingen vil bli presentert i vitenskapelige publikasjoner og møter, men ditt navn, tjenestetilhørighet eller din personlige informasjon vil ikke bli brukt.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Alle opplysninger om deg skal være slettet når forskningsprosjektperioden er over, etter planen 31. desember 2025.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Prosjektet er meldt til RETTE (Risiko og ETTErlevelse i forskningsprosjekter) som er UiBs system for oversikt og kontroll. Prosjektet er også vurdert av NSD (Norsk senter for forskningsdata) til å samsvare med personvernlovgivningen og har prosjektnummer 373319.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
• innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
• å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
• å få slettet personopplysninger om deg
• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Universitetet i Bergen ved ansvarlig forsker Hege Stein Helland på epost hege.helland@uib.no eller telefon 92612110
• Personvernombud ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet (UiB) Janecke Veim (Janecke.Veim@uib.no)

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 53 21 15 00.

Med vennlig hilsen
Hege Stein Helland

Postdoc (ansvarlig forsker)
Institutt for politikk og forvaltning
Det samfunnsvitenskapelige fakultetet
Universitetet i Bergen